Bed & Breakfast

Groene velden
Bed & Breakfast B en B Groene velden
Home Links Contact

Home

Eten en drinken

Omgeving

Tarieven

Boeken en contact

Algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden Bed & Breakfast.

B&B: Bed & Breakfast Groene velden te Lelystad.
Een gast of (hoofd)gast: (natuurlijk) persoon, die in de B&B wil verblijven voor een bepaalde periode; in de navolgende tekst veelal als 'gast' aangeduid.
Medegast: Degene die samen met (hoofd)gast in B&B verblijft.
Beheerder: Degene als eigenaar of namens de eigenaar van de B&B taken van beheer van de B&B waarneemt.
Derden: Ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde de beheerder van de B&B of gast.
Eigenaar: De rechtsmatige eigenaar van de B&B (of diens vertegenwoordiger).
Aanbieding: Een aanbod als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de boeking.
Bedenktermijn: De termijn waarin de gast een boeking bij de B&B kosteloos kan annuleren.
Boeking: Een door de B&B geaccepteerde reservering.
Ontbinding: Het op een juridische wijze "ongedaan maken" van de overeenkomst wegens het niet nakomen van verplichtingen uit de overeenkomst.
Bed and Breakfast accommodatie: Een recreatieve overnachtingsruimte met slaapkamer(s) en wasgelegenheid.
Verblijf: Het feitelijke gebruik van een accommodatie.

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van de B&B. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door de B&B schriftelijk zijn bevestigd. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van de B&B zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde medewerkers van de B&B.

2. Aanbiedingen, Prijzen en tarieven
2.1. Aanbiedingen van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.2 Alle vermeldingen op de website van de B&B worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen en mogelijke typefouten. De B&B is niet aan mogelijke andere fouten op haar website gebonden, de web site is alleen voor een presentatie en indruk van de B&B.
2.3 Prijzen zijn steeds exclusief kosten van een annulering en reisverzekering en eventuele andere bijkomendekosten. Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van kennelijke fouten.

3. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
3.1 Een overeenkomst tussen de B&B en de gast komt tot stand door bevestiging van en telefonische, schriftelijke of elektronische(internet/email) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de B&B.
3.2. Na boeking ontvangt de gast per email of sms een bevestiging van de boeking/huurovereenkomst die als bewijs van de overeenkomst dient. Indien er geen email adres of een voor sms boodschappen geschikt telefoonnummer door gast kan worden overhandigd is er slechts een mondeling afgesloten overeenkomst.
3.3 De door de B&B gestuurde boekingsbevestigingen bevatten relevante gegevens voor het verblijf in de geboekte B&B accommodatie. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, verplicht de gast zich om na ontvangst van de boekings-bevestiging of overeenkomst onmiddellijk de juistheid en volledigheid van de geboekte gegevens te controleren en eventueel onvolledigheden of onjuistheden binnen 24 uur na ontvangst van de boekingsbevestiging of overeenkomst aan de B&B te melden. Blijft een dergelijke melding binnen gestelde termijn uit, dan is de gast niet gerechtigd zich op de onvolledigheid of onjuistheid van de boekingsbevestiging /overeenkomst te beroepen.
3.4 De B&B heeft steeds het recht een boeking zonder opgave van redenen terug te trekken.
4. Betaling
4.1 Betaling van de boeking aan de B&B geschiedt bij aankomst in contanten of voor aankomst, door overmaking van het verschuldigde op bankrekeningnummer 4588380 t.n.v. beheerder B&B o.v.v. naam, voorletter, woonplaats en datum/data van het verblijf. Indien niet contant wordt afgerekend dient betaling te zijn voldaan voor aanvang van het verblijf, waarbij de bijschrijving op het moment van aanvang van het verblijf controleerbaar gerealiseerd is.
4.2 In het geval van late boekingen (binnen 48 uur voor aankomst) is het alleen mogelijk contant te betalen.
4.3 Betaling kan geschieden middels overboeking van de verschuldigde geldsom, of a contant. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van bijschrijving van de som op van de bankrekening van de B&B.
4.4 De B&B is niet verplicht de gast vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of rekeningoverzichten en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 De gast heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de gast in verzuim. De gast kan het verzuim opheffen door binnen 24 uur na het intreden van het verzuim alsnog de volledige factuur aan de B&B te voldoen.
4.6 De B&B heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van de B&B op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering , een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat de B&B tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

5. Annulering en wijziging
5.1 De gast is gerechtigd een boeking schriftelijk, zonder kosten, binnen een bedenktermijn van 7 dagen te annuleren, tenzij het verblijf in de B&B accommodatie binnen 28 dagen na de boeking valt. De datum van de poststempel of de datum van het betreffende email bericht is bepalend voor de beantwoording van de vraag of de annulering tijdig is geschied.
5.2 Na afloop van de in 5.1 vermelde termijn is gast slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de onder a. t/m d. vermelde annuleringskosten:
a. Annuleren vanaf de datum van boeking tot 28 dagen voor aankomst; er worden alleen boekings/administratiekosten ?5,- doorberekend.
b. Vanaf 28 dagen tot 7 dagen voor aankomst worden de boekingskosten en 30 % van de aanvankelijke prijs gerekend.
c. Vanaf 7 dagen tot 1 dag voor de dag van aankomst worden boekingskosten en 50 % van het totale bedrag gerekend.
d. Annuleren op de dag van aankomst, of tijdens het verblijf, of bij No Show: het hele bedrag van de boeking wordt doorberekend maar er worden geen boekingskosten doorberekend.
5.3 Het annuleren van een boeking door de (Hoofd)gast geldt ook als annulering ten laste van medegast(en).
5.4 Annulering door de B&B: de B&B dient de gast binnen 48 uur (2 werkdagen) nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel te doen in de vorm van een alternatief aanbod. Is dit niet mogelijk, dan restitueert de B&B de door gast betaalde reserveringskosten en de aanbetaling op de verblijfsvergoeding. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de gast is toe te rekenen.
5.5 De B&B rekent ?10,- administratiekosten voor boekingen die op verzoek van de gast gewijzigd moeten worden.

6. Rechten en verplichtingen gast ter plaatse van de accommodatie
6.1 Op de situatie ter plaatse is naast deze voorwaarden en de overeenkomst steeds het plaatselijke recht van toepassing. Voor zover bij wet niets anders is bepaald prevaleren deze voorwaarden en de gebruikersovereenkomst.
6.2 Voor aankomsttijden voor 16.00 uur of na 21.00 uur dient de gast met de eigenaar en/of beheerder vooraf in contact te treden om de mogelijkheden van een vervroegde of verlate aankomst te bespreken.
6.3 De gast dient zich te gedragen als een goed gebruiker en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder op eerste verzoek van gast gegeven redelijke gebruiksinstructies. Zo zijn huis- of andere meegebrachte dieren niet toegestaan in de B&B. Ook geldt er in de gehele B&B een rookverbod.
6.4 De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
6.5 De gasten kunnen hun auto parkeren op het bij de B&B aanwezige parkeerterrein c.q. parkeerplaats. Parkeren geschied op eigen risico.

7. BeŽindiging van de huurovereenkomst
De B&B is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen:
a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst en/of deze voorwaarden;
b. indien de gast zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een goede gast, in het bijzonder indien de gast, ondanks waarschuwingen van de eigenaar of de beheerder, ontoelaatbare hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

8. Klachten
8.1 De B&B staat in voor de juistheid van de omschrijving van de accommodatie, met dien verstande dat geringe afwijkingen aanvaardbaar worden geacht. De beschrijving en indrukken van de B&B accommodatie en de directe omgeving, waaronder voorzieningen, inrichtingen, faciliteiten en recreatiemogelijkheden vallen, kunnen naar hun aard of vanwege tussentijdse veranderingen of seizoeninvloeden afwijken van de beschrijving op de website van de B&B. De bedoelde informatie wordt geacht persoonlijk en subjectief te zijn.
8.2 De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.
8.3. De gast dient een klacht, ontstaan bij aankomst op het verblijfadres of gedurende het verblijf, uiterlijk binnen 24 uur te melden aan de eigenaar/beheerder. Deze zal trachten de klacht onverwijld ter plaatse op lossen.

9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar, echtscheiding van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de eigenaar e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

10. Aansprakelijkheid
10.1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouwwerkzaamheden en veranderingen aan toegangs- of hoofdwegen.
10.2 De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
10.3 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag van het totaal van de overeenkomst met de B&B, die in het voorkomende geval dit zal uitkeren.

11. Privacy
De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

12. Slotbepaling
12.1 Voor zover bij wegen van regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
12.3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
12.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd aldus dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Natuurpark Lelystad

voorjaar in de polder
• B&B © 2011 • info@groenevelden.eu